Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Všeobecné

Jedná se o nejnovější verzi obchodních podmínek služby Instaboost, platných od 1. ledna 2019. Pokud se s něčím z těchto obchodních podmínek neztotožňujete, zdržte se, prosím, jakéhokoliv využívání námi poskytovaných služeb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej on-line služeb a balíčků InstaBoost 1měsíc, 3měsíce a 6měsíců (dále jen služby InstaBoost), společnosti na internetové stránce https://www.instaboost.cz

Prodávající:


Instaboost s.r.o.

Světova 523/1
Libeň, 180 00
Praha 8 Česká Republika

IČO:  08914613

Bankovní spojení CZ: Raiffeisenbank, a.s. ,  IBAN: CZ5855000000002135715002
 e-mail: info@instaboost.cz

Prodávající je zapsaný pod spisovou značkou C 326648

v obchodním registru Městského soudu v Praze.

Kupující je jakákoliv osoba, která prostřednictvím prodejních stránek prodávajícího naplnila podmínky uvedené v dalších bodech těchto VOP.

2. Specifikace poskytovaných služeb

Služba Instaboost bude použita pouze pro propagační účely Instagramového účtu objednavatele.

Objednavatel se zavazuje, že poskytovateli služby poskytne plný přístup k Instagramovému účtu (přihlašovací jméno + heslo).

Dále se objednavatel služby zavazuje, že bude během smluvní doby dbát na pokyny poskytovatele služby Instaboost. Služba Instaboost využívá Instagramový účet objednavatele na zaměření konkrétních cílů na Instagramové síti. Toto je legitimní verze marketingové metody, která zvyšuje růst počtu sledujících na účtu objednavatele. Poskytovatel se žádným způsobem nezavazuje ke konkrétnímu počtu nových sledujících, komentářů a “lajků” na účtu objednavatele. Počet nových sledujících závisí na kvalitě a zajímavosti zvoleného segmentu sítě objednavatelem. Služba Instaboost v cílovém segmentu sítě Instagram reaguje na dané příspěvky pomocí “hash-tagů” daného segmentu. Poskytovatel nemůže garantovat reakce na obsah s vhodným materiálem (příklad: Příspěvky s prvkem nahoty v případě “hash-tagů” #fitness #nutrition). Poskytovatel služby je oprávněn z důvodu nečekané situace změnit podmínky – bezodkladně však informuje objednavatele o změnách. Pokud objednavatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 5 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od smlouvy. Pokud tak neučiní, podmínky přijímá.

3. Platební podmínky

Objednavatel souhlasí, že zaplacením služby Instaboost rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytovaných služeb. Pokud objednavatel tyto podmínky nedodrží, poskytovatel služby si vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené sumy v jakékoliv výši.

Objednavatel zaplatí objednanou službu prostřednictvím platební brány společnosti TrusPay, nebo bankovním převodem na bankovní účet s číslem CZ4727000000001322023007 . Při vyplňování platebního příkazu, je objednavatel povinen zadat variabilní symbol, který koresponduje s číslem objednávky.

Kupující se zavazuje zaplatit aktuální kupní cenu uvedenou v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující obdrží službu InstaBoost, za cenu platnou v okamžiku jejího objednání. Instaboost, s.r.o. není plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslána kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou.

 Uskutečnění služby je možné až po jejím úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. Opakovaná platba

V případě koupi některých produktů, a to konkrétně balíčků 1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců se zakládají takzvané opakované platby.

Opakovaná platba znamená strhávání dopředu dohodnuté částky z karty kupujícího prodávajícím, v dopředu dohodnutých intervalech.

Údaje platební karty zpracovává společnost TrustPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datového zabezpečení ve finančním sektoru).

a) Kdy se opakovaná platba zakládá
Opakované platby se zakládají výhradně při nákupu balíčků Instaboost a to výhradněpři platbě kartou, v měsíčních intervalech. Při jiných platebních metodách se opakovaná platba nezakládá.

b) Maximální částka opakované platby
Maximální částka opakované platby bude suma, kterou kupující zaplatí za první placený měsíc. Bude to maximálně 1599 Kč za balíček 1 měsíc,4099 Kč za balíček 3 měsíce a 7099 Kč za balíček 6 měsíců. Pokud kupující zakoupí balíček ve slevě, částka může být nižší.

c) Fixnost opakované platby
Platba, kterou zákazník zaplatí v prvním zúčtovacím měsíci, je fixní a nebude se navyšovat ani snižovat po celou dobu využívání této služby.

d) Datum a frekvence strhávání opakované platby
Datum strhávání opakované platby není stanovené na přesný den, záleží na dni, kdy se kupující zaregistroval a produkt poprvé zakoupil. Frekvence strhávání opakované platby je nastavená na měsíční intervaly. Kupujícímu bude částka stržena vždy v ten den v měsíci, kdy službu nakoupil poprvé. Datum strhávání opakované platby je tedy variabilní.

e) Zrušení opakovaných plateb
Kupující bude moci opakované platby kdykoliv zrušit, bez žádných dodatečných plateb, pokut a bez udání vysvětlení. Možnost odhlášení platby nalezne v potvrzení o platbě od společnosti GoPay. Další možností pro odhlášení je

 odhlašovací link, přiložený v každém emailu informujícím o provedení opakované platby. Po zrušení opakovaných plateb bude mít kupující platný balíček do konce dohodnutého období. Kupující má možnost se k opakované platbě opět kdykoliv přihlásit, a to vytvořením nové objednávky.

f) Preferovaný kanál komunikace
Preferovaná metoda komunikace je email, konkrétně adresa info@www.instaboost.cz. Zastihnout nás však můžete i telefonicky na telefonním čísle, které naleznete na stránce www.instaboost.sk, na podstránce kontakt. Přes výše uvedený email budou kupujícímu na jím zadaný emailový kontakt zaslány veškeré informace týkající se opakovaných plateb, zakoupeného produktu a všech souvisejících záležitostí.

5. Reklamace a vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek na přerušení služby Instaboost. Dále je objednavatel povinen tento požadavek oznámit odesláním elektronické zprávy do schránky poskytovatele: reklamacie@instaboost.cz. Poskytovatel služby Instaboost, si vyhrazuje právo 48h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovení, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Instaboost bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení, bude objednavateli vrácena suma odpovídající počtu dní od doby vypnutí služby do konce původně dohodnutého období poskytování služby abude odpočítána hodinová sazba ve výši200 Kč/hodina potřebná pro analýzu a spárování instagramového profilu klienta s nástrojem služby InstaBoost.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy. Za odstoupení od smlouvy se považuje jakýkoliv projev kupujícího o nespokojenosti se službou Instaboost, nebo balíčkem služeb Instaboost, který byl doručen prodávajícímu prostřednictvím e-mailové komunikace či písemně. Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 1820 Nový občanský zákoník, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Touto cenou za skutečně poskytnuté plnění se rozumí při balíku STARTER 80% z celkovéplatby za balík, při balíku BUSINESS 60% z celkové platby za balík a při balíku MANAGER 40% z celkové platby zabalík. Pro odstoupení od smlouvy vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete ho na adresu : info@instaboost.cz

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Kdo ………….. [Kupující doplní svoje jméno, příjmení a adresu místa podnikání, pokud jde o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo, nebo místo podnikání, pokud jde o právnickou osobu, případně číslo faxu a e-mailovou adresu]:
– Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na tento produkt/od smlouvy o poskytnutí této služby* : …………..
– Datum objednání/datum přijetí* …………..
– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů* …………..
– Adresa spotřebitele/spotřebitelů* …………..
– Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud se tento formulář odesílá v listinné podobě) …………..
– Datum …………..

* Nehodící se přeškrtněte.

7. Autorská práva prodávajícího

Objednavatel se zavazuje, že nebude šířit texty a fotky používané na stránkách poskytovatele služby Instaboost, bez písemného souhlasu zástupců Instaboost. Služba InstaBoost a její balíčky, které jsou předmětem prodeje na této stránce, jsou výhradním duševním vlastnictvím prodávajícího ve znění zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Kupující je oprávněn používat poskytnutou službu InstaBoost výhradně pro vlastní účely. Není oprávněn službu InstaBoost žádným způsobem šířit, ani zprostředkovávat třetím osobám.

8. Užívání a záruka

Objednavatel se zavazuje, že bude užívat stránky Instaboost jen způsobem, který respektujte podmínky poskytování služeb stránek Instagramu. Poskytovatel služby Instaboost není v žádném směru zodpovědný za případné zablokování účtu či smazání fotky v síti Instagram na účtu objednavatele. Poskytovatel služby Instaboost není zodpovědný za jakékoliv poškození účtu či předmětu podnikání objednavatele. Instaboost neposkytuje objednavateli žádné záruky za poskytované služby. Jelikož InstaBoost pro poskytování služby užívá internetového připojení, dostupnost webových stránek není vždy zaručena.

9. Změny obchodních podmínek

Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit. Oznámení změny bude považováno za platné dnem uveřejnění na stránkách poskytovatele služby Instaboost. Instaboost se nezavazuje k jakémukoliv dalšímu oznámení změny na webových stránkách poskytovatele služby, nebo softvéru Instaboost.

10. Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele, budou použity pouze k naplnění objednávky. Dále se poskytovatel služby Instaboost zavazuje, že nebude osobní údaje objednavatele poskytovat žádné třetí straně. Používáme je pouze pro vzájemnou obchodní komunikaci a sdělování informací, do budoucna k realizaci možných obchodů, taktéž ke komplexní zákaznické administrativě a pro marketingovéúčely. Tyto údaje se ukládají do databáze s přísným zabezpečením proti zneužití.

Na Vaši žádost Vám dle možností obratem a písemně oznámíme, které Vaše osobní údaje máme zaznamenané v databázi. Pokud by i přes naši snahu o správnost a aktuálnost informací byly Vaše údaje zaznamenány nesprávně, na Vaši žádost je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na v textu výše uvedených kontaktních adresách.

11. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek zaznamenávají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a též datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenávají pouze v případě, že nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, nebo vyplněním objednávky. Předání osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje pouze v rámci závažných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázaní mlčenlivostí. Registrací na našich stránkách a vyplněním údajů do webového formuláře, nám dáváte Váš souhlas podle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

a umožňujete nám zasílat Vám obchodní oznámení z kterých se můžete kdykoliv, podle zákonných podmínek odhlásit a Vámi udělený souhlas tak vzít zpět.

Vyplněním případného prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele a souhlasí i s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a s příjmem obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje provozovateli souhlas k zasílání informací o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

12. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít proto, abychom Vás mohli informovat o našich a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s účastí nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit a my zajistíme nápravu. V případě emailové komunikace se z odběru obchodních oznámení můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v každém emailu.